ေရဒီယုိ သတင္းမ်ား နားဆင္ရန္(သူရိယ)


သတင္းမ်ား နားဆင္ေရး က႑


ေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျပီး နားဆင္ႏုိင္ၾကပါျပီ


BBC- သတင္း
BBC Facebook
VOA- သတင္း
VOA ရုပ္သံ
RFA- သတင္း
RFA ရုပ္သံ
Burma VJ ရုပ္သံ
DVB-ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ
DVB-ဒီမုိကရက္တစ္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္ရန္
BurmacampaignJapan
မုိးမခ- ေရဒီယုိ္
ေမခစာမ်က္ႏွာ -အသံ
NHK-၈်ပန္ ျမန္မာ့အသံ

Othet links