အဘိဓာန္(သူရိယ)


အဘိဓါန္ သုံးႏုိင္ေရး က႑-
ျမန္မာ။အဂၤလိပ္
အဂၤလိပ္ ။ ျမန္မာ ႏွင့္
ဘာသာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာတုိ႔ တုိးတက္ ႏုိင္ၾကပါေစေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျပီး သုံးႏုိင္ၾကပါျပီ


ျမန္မာ- အဂၤလိပ္(စုိင္း-အဘိဓါန္္) Dictionary
Planet-EngBur Dictionary
အဂၤလိပ္ -ျမန္မာ -Dictionary
Bur-English Dictionary
Student!s Dictionary

------------------------------------------------------------

Nor/Bur ORDBOK
ေနာ္ေ၀-အဂၤလိပ္ -ျမန္မာ Dictionary
ပါဠိ -ျမန္မာ Dictionary(ျပဳျပင္ဆဲ)
LEXIN Dictionary
LEXIN Bildetema
Mobile-translatorံ
Google-translator
Translate.reference
Thefreedictionary-Nor
Thefreedictionary-Eng

Othet links