ေနာ္ေဝ စကား ေျပာၾကရေအာင္ ၄()

အဂၤလိပ္စာအေျခခံရွိျပီးသူမ်ားအတြက္ ေနာ္ေ၀ ဘာသာ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္- ရုပ္သံဖုိင္ ျဖင့္ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ၾကပါသည္

More 25 Feb 2015

ေနာ္ေ၀ စကား ေျပာၾက ရေအာင္- ၃(နာ္လီမုိင္)

Jeg ligger og snakker med en venn.
ယုိင္ လီဂဲရ္ အုိးဂ္ စေနာ္ကဲရ္ မက္ အဲန္ ဗဲန္
ကၽြန္ေတာ္ လဲေလ်ာင္းလ်ွက္ေနရင္း သူငယ္ခ်င္းနဲ ့ စကားေျပာေနတယ္

More 11 Feb 2014

ေနာ္ေ၀ စကား ေျပာၾက ရေအာင္-၂(ေနာ္လီမုိင္)

Vil du ha å drikke?
ဗီးလ္ ဒူး ဟ အုိး ဒရင့္ကဲ
မင္း ေသာက္ခ်င္ (ေကာ္ဖီ- အခ်ိဳ၇ည္- စသည္) သလား ?

More 10 Feb 2014

ေနာ္ေ၀ စကား ေျပာၾက ရေအာင္(ေနာ္လီမုိင္)

God dag, Jeg heter tor. Hva heter du?
ဂြတ္ ဒါ့ဂ္- ယုိင္ ဟက္တဲရ္ တုိးရ္။ ဗားရ္ ဟက္တဲရ္ ဒူး။
မဂၤလာ ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အမည္ တုိးရ္ပါ။ ခင္ဗ်ား အမည္ ဘယ္လုိေခၚပါသလဲ?


More 23 Oct 2014

Othet links