အဘိဓာန္(သူရိယ)

အဘိဓာန္ အသုံးျပဴရန္
ျမန္မာ မ်ားအတြက္ မိမိၾကိဳက္ရာ ဘာသာျဖင့္ အဘိဓါန္ သုံးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပး ထားပါသည္။
သူရိယ အဖြဲ ့ သားမ်ား(ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္း)
ျမန္မာတုိ့ သုတ တုိးပြါး၍ ခ်မ္းသာၾကပါေစ

More 21 Oct 2011

Othet links