ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား ()

“ ကာတြန္း”>
ညွပ္ျပီးေခၚသြားရမွာပဲ-ႏွင့္
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 20 Mar 2016

မင္း-ဂုိးသြင္းေပမယ့္ ပြဲသိမ္းခရာမွဳတ္ရမွာက ငါ့သေဘာ-ႏွင့္ (ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား)

“ ကာတြန္း”>
မင္း-ဂုိးသြင္းေပမယ့္ ပြဲသိမ္းခရာမွဳတ္ရမွာက ငါ့သေဘာ-ႏွင့္---
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 14 Nov 2015

၅။-ႏွစ္ဆုိတာ ဘာမွမၾကာလုိက္ေပမယ့္-(ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား )

“ ကာတြန္း”>
၅။-ႏွစ္ဆုိတာ ဘာမွမၾကာလုိက္ေပမယ့္-ႏွင---
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 20 Jul 2015

အေျပာ-ႏွင့္ အလုပ္-()

“ ကာတြန္း”>
အေျပာ-ႏွင့္ အလုပ္--
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 25 May 2015

လိင္စိတ္ၾကြေဆးမလုိဘူး-(--)

“ ကာတြန္း”>
လိင္စိတ္ၾကြေဆးမလုိဘူး-ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 13 Apr 2015

ငါ့ကုိ လိမ္၀ံ့ၾကသလား-ႏွင့္ --(--)

“ ကာတြန္း”>
ငါ့ကုိ လိမ္၀ံ့ၾကသလား-ႏွင့္ --
မူလ မ်က္ႏွာျမင္ရျပီင္--ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 31 Mar 2015

ဟန္ျပ အမ်ိဳးသားေရး -ႏွင့္ - ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား ()

“ ကာတြန္း”>
ဟန္ျပ အမ်ိဳးသားေရး
ႏုိ ့ေသာက္ျပီးေျပာရင္--ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 18 Jan 2015

ဒုိ့ ၀န္ၾကီးက ခ်ာေတာ္မူ -ႏွင့္ -ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား ()

“ ကာတြန္း”>
ဒုိ့ ၀န္ၾကီးက ခ်ာေတာ္မူ
ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းေတြရဲ ့ လစာကုိ ယူေစခ်င္--ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 12 Jan 2015

အားကီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္ --ႏွင့္ --ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား
(ကုိဂ်ာနယ္လစ္)

“ ကာတြန္း”>
အားကီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္
ယမမင္း လႊတ္ေတာ္--ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 03 Jan 2015

သူက လယ္ယာမဲ့--ႏွင့္ --ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား (ကုိဂ်ာနယ္လစ္)

“ ကာတြန္း”>
ေနာက္ဆုံးေပၚ အပြင့္နဲ႔ တုိက္တာ--ႏွင့္ --
ဟတ္ကုိ ထိလာသည့္ ျမန္မာ ကာတြန္းမ်ား

More 23 Dec 2014


1 2 3 4 5 6 7 Next

Othet links